Αναζήτηση προϊόντος
Search
MyViva Το καλάθι μου {{countCartProductPieces}}

Το καλάθι μου

Προϊόντα: {{countCartProductPieces}}
Σύνολο : {{cartTotal}}€
Αναζήτηση

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ/ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ / ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ

Η εταιρία με την επωνυμία «Λώλης Αθα.Μιχάλης Μον. Ι.Κ.Ε» και το διακριτικό τίτλο «myviva.GR.» (εφεξής «διοργανώτρια εταιρία») με έδρα την Αθήνα Αττικής, Δώρου 3, διοργανώνει κατά καιρούς διαγωνισμούς/κληρώσεις, για τους οποίους οι διαγωνιζόμενοι θα λαμβάνουν γνώση του διαγωνισμού από τη σελίδα «www.myviva.gr», ή/και μέσω Newsletter, Facebook, Twitter, Instagram, Google Plus και θα μπορούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό/κλήρωση μέσω της ιστοσελίδας «www.myviva.gr» ή/και από το Facebook/Instagram, έχοντας ολοκληρώσει τα απαραίτητα βήματα συμμετοχής του εκάστοτε διαγωνισμού, τα οποία μπορεί να είναι:

  1. Συμπλήρωση των στοιχείων μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας στη σελίδα www.myviva.gr
  2. ή/και με δήλωση αρεσκείας (Like/Μου αρέσει), ή/και με κοινοποίηση (Share/Μοιράσου) στις αντίστοιχες σελίδες της διοργανώτριας εταιρίας στα ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, Instagram)
  3. ή/και με αγορές από το ηλεκτρονικό κατάστημα www.myviva.gr

Οι διαγωνισμοί θα φιλοξενούνται στον διαδικτυακό τόπο του myviva (www.myviva.gr) ή/και στη σελίδα της διοργανώτριας εταιρίας στο Facebook (https://www.facebook.com/myviva.gr/) και Instagram (https://www.instagram.com/myviva.gr/).

ΔΙΚΑΙΩΜΑ – ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα και είναι κάτοικοι χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. Η εταιρία βασίζεται στην ορθότητα, την αλήθεια και την νομιμότητα των στοιχείων στις δηλώσεις των συμμετεχόντων της καθώς και στο πλαίσιο του εκάστοτε διαγωνισμού και δεν υποχρεούται ούτε είναι σε θέση να ελέγξει τα παραπάνω. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων των συμμετεχόντων παρέχει δικαίωμα στη διοργανώτρια εταιρία να ακυρώσει τη συμμετοχή τους από τον εκάστοτε διαγωνισμό/κλήρωση. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να συμπεριφέρονται στα πλαίσια της καλής πίστης και των χρηστών ηθών καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του εκάστοτε διαγωνισμού/κλήρωσης, καθώς και να μην προσβάλουν την εικόνα της διοργανώτριας εταιρίας. Διαφορετικά η εταιρία κατά την ελεύθερη κρίση της δύναται να ακυρώνει συμμετοχές, με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μην συμμετέχουν στον εκάστοτε διαγωνισμό.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Από το διαγωνισμό εξαιρούνται τα στελέχη και οι υπάλληλοι/εργαζόμενοι της εταιρείας «Λώλης Αθα.Μιχάλης Μον. Ι.Κ.Ε», καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω φυσικών προσώπων εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τον δεύτερο (β) βαθμό.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ

Η διάρκεια, η ημερομηνία διεξαγωγής, ο τρόπος συμμετοχής, ο αριθμός των νικητών και τα δώρα κάθε διαγωνισμού θα ορίζονται με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα www.myviva.gr ή/και στη σελίδα στο Facebook (https://www.facebook.com/myviva.gr/) και Instagram (https://www.instagram.com/myviva.gr/της διοργανώτριας εταιρίας.

Κάθε συμμετέχοντας έχει δικαίωμα να συμμετάσχει μόνο μία φορά σε κάθε διαγωνισμό/κλήρωση και εφόσον έχει ολοκληρώσει ορθά τα απαραίτητα πεδία και βήματα συμμετοχής του εκάστοτε διαγωνισμού/κλήρωσης. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις στις οποίες ο διαγωνισμός απαιτεί αγορά από το ηλεκτρονικό κατάστημα «www.myviva.gr», κατά τους οποίους ο κάθε συμμετέχοντας θα έχει ίσες συμμετοχές με τις αγορές που θα έχει ολοκληρώσει.

Οι κληρώσεις θα πραγματοποιούνται στην έδρα της εταιρίας myviva, Δώρου 3, Αθήνα, με ηλεκτρονικό αυτόματο σύστημα που δεν επιδέχεται παρέμβασης, την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία λήξεως του εκάστοτε διαγωνισμού. Κάθε συμμετέχοντας έχει το δικαίωμα να παρευρίσκεται καθόλη τη διαδικάσία της κλήρωσης των νικητών. Τα αποτελέσματα της κλήρωσης δεν μπορούν να αμφισβητηθούν ή να προσβληθούν με οποιοδήποτε ένδικο μέσο. Τα ονόματα των νικητών θα ανακοινώνονται εντός των επόμενων τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξεως του εκάστοτε διαγωνισμού και θα αναρτώνται στη σελίδα της εταιρίας στο Facebook (https://www.facebook.com/myviva.gr/) ή/και στη σελίδα «www.myviva.gr» ή Instagram (https://www.instagram.com/myviva.gr/) . Εάν διαπιστωθεί ότι δεν συνέτρεχαν οι κατάλληλες προϋποθέσεις συμμετοχής του νικητή, αυτός χάνει το σχετικό δικαίωμα, οπότε και η άνω εταιρία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στο νικητή.

ΝΙΚΗΤΕΣ / ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΩΡΩΝ

Τα δώρα μπορούν να αποσταλούν ή να παραληφθούν από τους νικητές κατόπιν συνεννόησης με τη διοργανώτρια εταιρία.  Τα δώρα παραλαμβάνει ο ίδιος ο νικητής, μετά από ταυτοποίηση των στοιχείων του με επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας.

Τα εκάστοτε δώρα είναι συγκεκριμένα, προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή των με άλλο είδος ή σχέδιο, ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα, σε οποιαδήποτε τιμή.

Η ευθύνη της διοργανώτριας εταιρίας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των καθορισμένων, από τον εκάστοτε διαγωνισμό/κλήρωση, δώρων.

Ο εκάστοτε νικητής, σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της αξιοποίησης του δώρου, μπορεί να αποκλεισθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις (β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληρεί κάποιον από τους όρους του παρόντος (γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές. (δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή για την αξιοποίηση του δώρου αποβεί άκαρπη στο εύλογο διάστημα των δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των νικητών (ε) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν βρεθεί ή βρεθεί καθυστερημένα. Σε περίπτωση που η συμμετοχή ακυρωθεί μετά την απόδοση του δώρου η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα πέρα από οποιαδήποτε άλλη αξίωση να αιτηθεί και την απόδοση του δώρου που θα έχει αποδοθεί. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του εκάστοτε διαγωνισμού και της απόδοσης του/των δώρου/δώρων στον νικητή κάθε υποχρέωση της άνω εταιρείας παύει να υφίσταται και η εταιρία myviva δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε μελλοντική υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων στον εκάστοτε διαγωνισμό.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

1. Στα πλαίσια της εκάστοτε ενέργειας η Διοργανώτρια θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων, όπως αυτά αναφέρονται ανωτέρω (Όνομα, Επώνυμο, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο/E-mail), τα οποία θα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας για το σκοπό της διενέργειας του εκάστοτε διαγωνισμού/κλήρωσης. Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα, που αποστέλλουν οι Συμμετέχοντες θα αποθηκεύονται και θα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας με αυτοματοποιημένες ή/και μη αυτοματοποιημένες μεθόδους, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του εκάστοτε διαγωνισμού/κλήρωσης. Με τη συμμετοχή του στον εκάστοτε Διαγωνισμό/κλήρωση και με τη γραπτή συναίνεσή του (όπως αυτή συντελείται με την ένδειξη (Χ) στο αντίστοιχο πεδίο), ο Συμμετέχων συναινεί ανεπιφύλακτα στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του σε οποιοδήποτε στάδιο του εκάστοτε διαγωνισμού/κλήρωσης. Τα προσωπικά αυτά δεδομένα των συμμετεχόντων θα διατηρηθούν για όσο χρόνο είναι εύλογα απαραίτητο για τις ανάγκες για τις οποίες συλλέγονται και πάντως θα καταστραφούν μετά τη λήξη του εκάστοτε Διαγωνισμού/κλήρωσης, εκτός αν η τήρησή τους δικαιολογείται ή επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

2. Περαιτέρω, τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων θα διατηρηθούν και θα τύχουν επεξεργασίας από την Εταιρεία και τις συνεργαζόμενες με αυτήν επιχειρήσεις, - πέραν του ανωτέρω σκοπού – και για την διαφημιστική προβολή και προώθηση των προϊόντων της Εταιρείας με email για νέα ή προσφορές, με newsletter, με sms κλπ. Η Διοργανώτρια θα λάβει όλα τα απαραίτητα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε η ανωτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων στον εκάστοτε Διαγωνισμό/κλήρωση να λάβει χώρα με απόλυτη ασφάλεια από τις τρίτες συνεργαζόμενες εταιρίες.

3. Κάθε Συμμετέχων έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, αντίρρησης αναφορικά με την επεξεργασία των Προσωπικών του Δεδομένων, την υποβολή παντός τύπου ερωτημάτων που τα αφορούν, καθώς και τη δήλωση ανάκλησης ή άρσης επί των δοθεισών συναινέσεων. Τα ως άνω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν είτε μέσω αποστολής συστημένης επιστολής στην Διοργανώτρια, είτε μέσω τηλεφώνου στο 2110126500-501, είτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο orders@myviva.gr. Υπεύθυνος δε Επεξεργασίας για τις ανάγκες του νόμου ορίζεται η Διοργανώτρια Εταιρία.

Τέλος, κάθε Συμμετέχων, έχει το δικαίωμα υποβολής Καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στο τηλέφωνο 2106475628 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο contact@dpa.gr.

Η διοργανώτρια εταιρία διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της να τροποποιεί μονομερώς όλους τους όρους του παρόντος, να συντομεύει ή να παρατείνει τη διάρκεια του εκάστοτε διαγωνισμού/κλήρωσης, να διακόπτει, ματαιώνει ή ακυρώνει τον εκάστοτε διαγωνισμό/κλήρωση.