Αναζήτηση προϊόντος
Search
MyViva Το καλάθι μου {{countCartProductPieces}}

Το καλάθι μου

Προϊόντα: {{countCartProductPieces}}
Σύνολο : {{(cartTotal * selectedCurrency.rate).toFixed(2)}}€ - {{(cartDefaultCouponDiscount * selectedCurrency.rate).toFixed(2)}}€ = {{((cartTotal - cartDefaultCouponDiscount) * selectedCurrency.rate).toFixed(2)}}€ {{(cartTotal * selectedCurrency.rate).toFixed(2)}}€
Αναζήτηση

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ/ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ

Διαγωνισμός Centrum

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η τυχερή παραγγελία : #545504

Η εταιρεία με την επωνυμία ΛΩΛΗΣ ΑΘ.ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΟΝ.Ι.Κ.Ε. (εφεξής «Διοργανωτής»), η οποία εδρεύει στη ΔΩΡΟΥ 3, 10431 ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  διοργανώνει για τους καταναλωτές της τον παρόντα πανελλαδικό διαγωνισμό, για την κλήρωση δώρου σε όσους συμμετέχουν σε αυτόν.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας. Έγκυρες συμμετοχές σε κάθε διαγωνισμό/κλήρωση θα θεωρούνται όσες έχουν ολοκληρώσει πλήρως, αληθώς και ορθά τα βήματα συμμετοχής που θα ορίζονται ως υποχρεωτικά με τη σχετική ανακοίνωση για τον διαγωνισμό στην ιστοσελίδα  της Διοργανώτριας Εταιρείας και πάντα σε χρόνο προγενέστερο του διαγωνισμού, για όλο το χρονικό διάστημα διάρκειας του.

 1. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ

Στον Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι απασχολούμενοι με σχέση εξηρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής στον Διοργανωτή, καθώς και οι εταιρείες που συμμετέχουν στον διαγωνισμό αυτών, οι σύζυγοι των ανωτέρω υπαλλήλων, καθώς και οι μέχρι και Β’ βαθμού συγγενείς αυτών.

 1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από (08/05/23) (εφεξής η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και (27/05/23) (εφεξής η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, οι συμμετοχές είναι αυτοδικαίως άκυρες. Για την ανάδειξη των νικητών θα πραγματοποιείται κλήρωση μεταξύ των συμμετεχόντων, όπως ορίζεται στην παρ. 5.

 1. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΔΩΡΟ

Με την αγορά δύο (2) Προιοντων  (CENTRUM) από το www.myviva.gr στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται στην Παρ. 3, ο επισκέπτης μπαίνει αυτόματα σε κλήρωση για ένα Tablet  SUMSUNG TAB A7 LIT 8,7 32GB αξίας 105.00€ (βάσει Λ.Τ.).

Κάθε διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα για μια (1) συμμετοχή κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού και κατ’ επέκταση στην κλήρωση. Σε περίπτωση περισσότερων συμμετοχών του ίδιου Συμμετέχοντα, μόνο μία εξ αυτών θα λαμβάνεται υπόψη κατά τη διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας.

Αιτήσεις συμμετοχής υποβαλλόμενες από τα αποκλειόμενα κατά την παράγραφο 2 πρόσωπα δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν και θα αποκλείονται της κληρώσεως.

 1. ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΝΙΚΗΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ανάδειξη του νικητή και των επιλαχόντων του διαγωνισμού γίνεται ύστερα από ηλεκτρονική κλήρωση, σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Για την προετοιμασία της κλήρωσης, συγκεντρώνονται οι αιτήσεις συμμετοχής και ελέγχεται κατ’ αρχάς εάν υπάρχουν περιστατικά που δικαιολογούν τον αποκλεισμό κάποιου διαγωνιζόμενου κατά τους Όρους. Εν συνεχεία, οι αιτήσεις συμμετοχής που κρίθηκαν κατ’ αρχήν σύμφωνες με τους Όρους καταχωρούνται με τον μοναδικό αριθμό που φέρουν στη βάση δεδομένων του Διοργανωτή.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Διοργανωτή ΔΩΡΟΥ 3, 10431 ΟΜΟΝΟΙΑ  με τη χρήση του προγράμματος http://www.randomizer.org/ και του σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου συμμετεχόντων (εφεξής το «αρχείο συμμετεχόντων»).

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την (ημέρα, 29/05/23).

Στην κλήρωση κάθε μήνα συμμετέχουν όσοι έχουν καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων του Διαγωνισμού από την Έναρξη του Διαγωνισμού και μέχρι την λήξη του διαγωνισμού, όπως ορίζεται στην παρ. 3. Πληροφορίες για την εγκυρότητα/αξιοπιστία της ηλεκτρονικής κλήρωσης είναι διαθέσιμες μέσω του randomizer.org στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.randomizer.org/about.html.

Από την κλήρωση θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής, ο οποίος θα λάβει το έπαθλο της παραγράφου 4. Μετά την ανάδειξη του ενός (1) νικητή, η κλήρωση θα συνεχίσει, προκειμένου να αναδειχθούν αντιστοίχως οι δύο (2) κατά σειρά επιλαχόντες.

 1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ

Τα στοιχεία του νικητή, θα ανακοινωθούν μέσω σε κεντρικό banner και στους όρους των διαγωνισμών

Ο Διοργανωτής θα ειδοποιήσει εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της Κλήρωσης, τον νικητή, με σχετικό προσωπικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα δηλώσει κατά τη συμμετοχή του. Κατά την ειδοποίηση του νικητή από τον Διοργανωτή θα ανακοινωθεί και ο τρόπος και ο χρόνος παραλαβής του δώρου.

Κατά την παραπάνω επικοινωνία θα ζητούνται από τον νικητή τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας), προκειμένου να γίνει η επικοινωνία για την παράδοση του δώρου.

Μετά την παρέλευση 30 ημερών από την ημέρα ειδοποίησης του νικητή, σε περίπτωση μη επικοινωνίας αυτού και μη δήλωσης αποδοχής του δώρου ή μη διεκδίκησης του για οποιοδήποτε λόγο ή άρνησης παραλαβής του δώρου, το δώρο απόλλυται για τον νικητή και αυτό θα χορηγείται στον αντίστοιχο κατά σειρά επιλαχόντα (ήτοι το έπαθλο του νικητή χορηγείται σε περίπτωση μη παραλαβής της στον 1ο επιλαχόντα, ενώ σε περίπτωση μη παραλαβής από τον 1ο επιλαχόντα το έπαθλο χορηγείται στον 2ο επιλαχόντα), κατόπιν σχετικής ενημέρωσης του που θα πραγματοποιείται εντός 5 ημερών από την συμπλήρωση των 30 ημερών που αφορούν τον αντίστοιχο νικητή. Σε περίπτωση άρνησης του αντίστοιχου επιλαχόντα ή μη παραλαβής ως ανωτέρω από τον 2η επιλαχόντα, το εν λόγω έπαθλο χάνεται οριστικά.

Το δώρο είναι προσωπικό, δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε άλλα πρόσωπα ούτε μπορεί να πωληθεί ή να εξαργυρωθεί, ενώ το δώρο δεν αντικαθίσταται με άλλα αντικείμενα. Εάν ο πρώτος επιλαχών δεν μπορεί να κάνει χρήση του δώρου, το δικαίωμα μεταβιβάζεται στον πρώτο επιλαχόντα και έπειτα στον δεύτερο.

 1. ΕΥΘΥΝΗ

Ο Διοργανωτής δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στη μεταφορά και παράδοση του δώρου ή για τυχόν ματαίωσή του για λόγους που οφείλονται σε ανωτέρα βία.

Ο Διοργανωτής ουδεμία ευθύνη φέρει στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η επικοινωνία με τον νικητή στην περίπτωση δήλωσης λανθασμένων στοιχείων ή στοιχείων που είναι ελλιπή, ή λόγω αδυναμίας εντοπισμού του, καθιστώντας έτσι αδύνατη την ενημέρωσή του ή λόγω επίδειξης εκ μέρους του αμέλειας, αδιαφορίας ή αδράνειας ως προς την κατοχύρωση και παραλαβή του δώρου του, εντός των προθεσμιών της παραγράφου 7.

Ο Διοργανωτής οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα διευθύνοντα στελέχη της δεν φέρουν ευθύνη, για οποιαδήποτε ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με τη πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού.

 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό πρόκειται να συλλεχθούν από τη Διοργανώτρια, να εισαχθούν σε βάσεις δεδομένων και να τύχουν επεξεργασίας για τις ανάγκες οργάνωσης, αξιολόγησης, δημοσιότητας και διεξαγωγής του Διαγωνισμού, πάντοτε στο πλαίσιο και τις προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και του Ν. 4624/2019. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό αποτελεί ελεύθερη και σαφή δήλωση και συναίνεση των συμμετεχόντων για την επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων τους και την τήρηση σχετικού αρχείου για τους προαναφερθέντες σκοπούς. Η αναζήτηση, αποδοχή και παραλαβή του δώρου από τον κάθε νικητή, συνιστούν σαφή συγκατάθεση αυτών για χρήση του ονόματός τους με σκοπό την δημοσιοποίηση του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του και για την επεξεργασία στοιχείων τους κατά τα ανωτέρω. Τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν δώσει την συγκατάθεσή γι’ αυτό,  δύνανται στο μέλλον να χρησιμοποιηθούν από τη Διοργανώτρια για προωθητικούς σκοπούς. Σε σχέση με τα παραπάνω αρχεία προσωπικών δεδομένων τους, οι συμμετέχοντες έχουν ανά πάσα στιγμή δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής ή προβολής αντιρρήσεων σχετικά με τα στοιχεία που τους αφορούν αρκεί να το δηλώσουν αποστέλλοντας σχετικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email customer service) orders@myviva.gr

 1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με τον Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

 1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων και την παραίτηση των διαγωνιζομένων από οποιοδήποτε δικαίωμα προσβολής τους για οποιονδήποτε λόγο.

 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ SENSODYNE-PARODONTAX-COREGA 24/04 μέχρι και τις 14/05.

 **** Ο Νικητής μας για την φωτογραφική μηχανή: Αριθμός παραγγελίας 543723

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η εταιρεία με την επωνυμία ΛΩΛΗΣ ΑΘ.ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΟΝ.Ι.Κ.Ε.(εφεξής «Διοργανωτής»), η οποία εδρεύει στη ΔΩΡΟΥ 3, 10431 ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ διοργανώνει για τους καταναλωτές της τον παρόντα πανελλαδικό διαγωνισμό, για την κλήρωση δώρου σε όσους συμμετέχουν σε αυτόν.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας. Έγκυρες συμμετοχές σε κάθε διαγωνισμό/κλήρωση θα θεωρούνται όσες έχουν ολοκληρώσει πλήρως, αληθώς και ορθά τα βήματα συμμετοχής που θα ορίζονται ως υποχρεωτικά με τη σχετική ανακοίνωση για τον διαγωνισμό στην ιστοσελίδα  της Διοργανώτριας Εταιρείας και πάντα σε χρόνο προγενέστερο του διαγωνισμού, για όλο το χρονικό διάστημα διάρκειας του.

 1. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ

Στον Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι απασχολούμενοι με σχέση εξηρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής στον Διοργανωτή, καθώς και οι εταιρείες που συμμετέχουν στον διαγωνισμό αυτών, οι σύζυγοι των ανωτέρω υπαλλήλων, καθώς και οι μέχρι και Β’ βαθμού συγγενείς αυτών.

 1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από (24/04/23) (εφεξής η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και (14/05/23) (εφεξής η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, οι συμμετοχές είναι αυτοδικαίως άκυρες. Για την ανάδειξη των νικητών θα πραγματοποιείται κλήρωση μεταξύ των συμμετεχόντων, όπως ορίζεται στην παρ. 5.

 1. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΔΩΡΟ

Με την αγορά δύο (2) Προιοντων (συνδυαστικά  SENSODYNE-COREGA-PARODONTAX) από το WWW.MYVIVA.GR στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται στην Παρ. 3, ο επισκέπτης μπαίνει αυτόματα σε κλήρωση για μία Φωτογραφική Μηχανή Polaroid Go White αξίας 99.89€ (βάσει Λ.Τ.).

Κάθε διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα για μια (1) συμμετοχή κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού και κατ’ επέκταση στην κλήρωση. Σε περίπτωση περισσότερων συμμετοχών του ίδιου Συμμετέχοντα, μόνο μία εξ αυτών θα λαμβάνεται υπόψη κατά τη διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας.

Αιτήσεις συμμετοχής υποβαλλόμενες από τα αποκλεισμένα κατά την παράγραφο 2 πρόσωπα δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν και θα αποκλείονται της κληρώσεως.

 1. ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΝΙΚΗΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ανάδειξη του νικητή και των επιλαχόντων του διαγωνισμού γίνεται ύστερα από ηλεκτρονική κλήρωση, σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Για την προετοιμασία της κλήρωσης, συγκεντρώνονται οι αιτήσεις συμμετοχής και ελέγχεται κατ’ αρχάς εάν υπάρχουν περιστατικά που δικαιολογούν τον αποκλεισμό κάποιου διαγωνιζόμενου κατά τους Όρους. Εν συνεχεία, οι αιτήσεις συμμετοχής που κρίθηκαν κατ’ αρχήν σύμφωνες με τους Όρους καταχωρούνται με τον μοναδικό αριθμό που φέρουν στη βάση δεδομένων του Διοργανωτή.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Διοργανωτή ΔΩΡΟΥ 3, 10431 ΟΜΟΝΟΙΑ με τη χρήση του προγράμματος http://www.randomizer.org/ και του σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου συμμετεχόντων (εφεξής το «αρχείο συμμετεχόντων»).

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την (ημέρα, 18/05/23).

Στην κλήρωση κάθε μήνα συμμετέχουν όσοι έχουν καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων του Διαγωνισμού από την Έναρξη του Διαγωνισμού και μέχρι την λήξη του διαγωνισμού, όπως ορίζεται στην παρ. 3. Πληροφορίες για την εγκυρότητα/αξιοπιστία της ηλεκτρονικής κλήρωσης είναι διαθέσιμες μέσω του randomizer.org στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.randomizer.org/about.html.

Από την κλήρωση θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής, ο οποίος θα λάβει το έπαθλο της παραγράφου 4. Μετά την ανάδειξη του ενός (1) νικητή, η κλήρωση θα συνεχίσει, προκειμένου να αναδειχθούν αντιστοίχως οι δύο (2) κατά σειρά επιλαχόντες.

 1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ

Τα στοιχεία του νικητή, θα ανακοινωθούν μέσω της ιστοσελίδας μας σε κεντρικό banner και στους όρους των διαγωνισμών.

Ο Διοργανωτής θα ειδοποιήσει εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της Κλήρωσης, τον νικητή, με σχετικό προσωπικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα δηλώσει κατά τη συμμετοχή του. Κατά την ειδοποίηση του νικητή από τον Διοργανωτή θα ανακοινωθεί και ο τρόπος και ο χρόνος παραλαβής του δώρου.

Κατά την παραπάνω επικοινωνία θα ζητούνται από τον νικητή τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας), προκειμένου να γίνει η επικοινωνία για την παράδοση του δώρου.

Μετά την παρέλευση 30 ημερών από την ημέρα ειδοποίησης του νικητή, σε περίπτωση μη επικοινωνίας αυτού και μη δήλωσης αποδοχής του δώρου ή μη διεκδίκησης του για οποιοδήποτε λόγο ή άρνησης παραλαβής του δώρου, το δώρο απόλλυται για τον νικητή και αυτό θα χορηγείται στον αντίστοιχο κατά σειρά επιλαχόντα (ήτοι το έπαθλο του νικητή χορηγείται σε περίπτωση μη παραλαβής της στον 1ο επιλαχόντα, ενώ σε περίπτωση μη παραλαβής από τον 1ο επιλαχόντα το έπαθλο χορηγείται στον 2ο επιλαχόντα), κατόπιν σχετικής ενημέρωσης του που θα πραγματοποιείται εντός 5 ημερών από την συμπλήρωση των 30 ημερών που αφορούν τον αντίστοιχο νικητή. Σε περίπτωση άρνησης του αντίστοιχου επιλαχόντα ή μη παραλαβής ως ανωτέρω από τον 2η επιλαχόντα, το εν λόγω έπαθλο χάνεται οριστικά.

Το δώρο είναι προσωπικό, δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε άλλα πρόσωπα ούτε μπορεί να πωληθεί ή να εξαργυρωθεί, ενώ το δώρο δεν αντικαθίσταται με άλλα αντικείμενα. Εάν ο πρώτος επιλαχών δεν μπορεί να κάνει χρήση του δώρου, το δικαίωμα μεταβιβάζεται στον πρώτο επιλαχόντα και έπειτα στον δεύτερο.

 1. ΕΥΘΥΝΗ

Ο Διοργανωτής δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στη μεταφορά και παράδοση του δώρου ή για τυχόν ματαίωσή του για λόγους που οφείλονται σε ανωτέρα βία.

Ο Διοργανωτής ουδεμία ευθύνη φέρει στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η επικοινωνία με τον νικητή στην περίπτωση δήλωσης λανθασμένων στοιχείων ή στοιχείων που είναι ελλιπή, ή λόγω αδυναμίας εντοπισμού του, καθιστώντας έτσι αδύνατη την ενημέρωσή του ή λόγω επίδειξης εκ μέρους του αμέλειας, αδιαφορίας ή αδράνειας ως προς την κατοχύρωση και παραλαβή του δώρου του, εντός των προθεσμιών της παραγράφου 7.

Ο Διοργανωτής οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα διευθύνοντα στελέχη της δεν φέρουν ευθύνη, για οποιαδήποτε ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με τη πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού.

 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό πρόκειται να συλλεχθούν από τη Διοργανώτρια, να εισαχθούν σε βάσεις δεδομένων και να τύχουν επεξεργασίας για τις ανάγκες οργάνωσης, αξιολόγησης, δημοσιότητας και διεξαγωγής του Διαγωνισμού, πάντοτε στο πλαίσιο και τις προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και του Ν. 4624/2019. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό αποτελεί ελεύθερη και σαφή δήλωση και συναίνεση των συμμετεχόντων για την επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων τους και την τήρηση σχετικού αρχείου για τους προαναφερθέντες σκοπούς. Η αναζήτηση, αποδοχή και παραλαβή του δώρου από τον κάθε νικητή, συνιστούν σαφή συγκατάθεση αυτών για χρήση του ονόματός τους με σκοπό την δημοσιοποίηση του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του και για την επεξεργασία στοιχείων τους κατά τα ανωτέρω. Τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν δώσει την συγκατάθεσή γι’ αυτό,  δύνανται στο μέλλον να χρησιμοποιηθούν από τη Διοργανώτρια για προωθητικούς σκοπούς. Σε σχέση με τα παραπάνω αρχεία προσωπικών δεδομένων τους, οι συμμετέχοντες έχουν ανά πάσα στιγμή δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής ή προβολής αντιρρήσεων σχετικά με τα στοιχεία που τους αφορούν αρκεί να το δηλώσουν αποστέλλοντας σχετικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο orders@myviva.gr

 

 1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με τον Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

 1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων και την παραίτηση των διαγωνιζομένων από οποιοδήποτε δικαίωμα προσβολής τους για οποιονδήποτε λόγο.

 

 

*ΕΛΗΞΕ* ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ CENTRUM με Δώρο Gift Card Attica αξίας 100€  6 έως και 17 Μαρτίου 2023

Νικητής: Αρ. παραγγελιας 541413

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η εταιρεία με την επωνυμία 1. ΛΩΛΗΣ ΑΘ.ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΟΝ.Ι.Κ.Ε.(εφεξής «Διοργανωτής»), η οποία εδρεύει στη ΔΩΡΟΥ 3, 10431 ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ διοργανώνει για τους καταναλωτές της τον παρόντα πανελλαδικό διαγωνισμό, για την κλήρωση δώρου σε όσους συμμετέχουν σε αυτόν.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας. Έγκυρες συμμετοχές σε κάθε διαγωνισμό/κλήρωση θα θεωρούνται όσες έχουν ολοκληρώσει πλήρως, αληθώς και ορθά τα βήματα συμμετοχής που θα ορίζονται ως υποχρεωτικά με τη σχετική ανακοίνωση για τον διαγωνισμό στην ιστοσελίδα  της Διοργανώτριας Εταιρείας και πάντα σε χρόνο προγενέστερο του διαγωνισμού, για όλο το χρονικό διάστημα διάρκειας του.

 1. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ

Στον Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι απασχολούμενοι με σχέση εξηρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής στον Διοργανωτή, καθώς και οι εταιρείες που συμμετέχουν στον διαγωνισμό αυτών, οι σύζυγοι των ανωτέρω υπαλλήλων, καθώς και οι μέχρι και Β’ βαθμού συγγενείς αυτών.

 1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από (06/03/23) (εφεξής η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και (17/03/23) (εφεξής η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, οι συμμετοχές είναι αυτοδικαίως άκυρες. Για την ανάδειξη των νικητών θα πραγματοποιείται κλήρωση μεταξύ των συμμετεχόντων, όπως ορίζεται στην παρ. 5.

 1. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΔΩΡΟ

Με την αγορά δύο (2) συμπληρωμάτων διατροφής CENTRUM από το WWW.MYVIVA.GR στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται στην Παρ. 3, ο επισκέπτης μπαίνει αυτόματα σε κλήρωση για μία δωροεπιταγή για τα καταστήματα Attica αξίας 100€ (βάσει Λ.Τ.).

Κάθε διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα για μια (1) συμμετοχή κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού και κατ’ επέκταση στην κλήρωση. Σε περίπτωση περισσότερων συμμετοχών του ίδιου Συμμετέχοντα, μόνο μία εξ αυτών θα λαμβάνεται υπόψη κατά τη διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας.

Αιτήσεις συμμετοχής υποβαλλόμενες από τα αποκλειόμενα κατά την παράγραφο 2 πρόσωπα δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν και θα αποκλείονται της κληρώσεως.

 1. ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΝΙΚΗΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ανάδειξη του νικητή και των επιλαχόντων του διαγωνισμού γίνεται ύστερα από ηλεκτρονική κλήρωση, σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Για την προετοιμασία της κλήρωσης, συγκεντρώνονται οι αιτήσεις συμμετοχής και ελέγχεται κατ’ αρχάς εάν υπάρχουν περιστατικά που δικαιολογούν τον αποκλεισμό κάποιου διαγωνιζόμενου κατά τους Όρους. Εν συνεχεία, οι αιτήσεις συμμετοχής που κρίθηκαν κατ’ αρχήν σύμφωνες με τους Όρους καταχωρούνται με τον μοναδικό αριθμό που φέρουν στη βάση δεδομένων του Διοργανωτή.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Διοργανωτή ΔΩΡΟΥ 3, 10431 ΟΜΟΝΟΙΑ με τη χρήση του προγράμματος http://www.randomizer.org/ και του σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου συμμετεχόντων (εφεξής το «αρχείο συμμετεχόντων»).

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την (ημέρα, 21/03/22).

Στην κλήρωση κάθε μήνα συμμετέχουν όσοι έχουν καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων του Διαγωνισμού από την Έναρξη του Διαγωνισμού και μέχρι την λήξη του διαγωνισμού, όπως ορίζεται στην παρ. 3. Πληροφορίες για την εγκυρότητα/αξιοπιστία της ηλεκτρονικής κλήρωσης είναι διαθέσιμες μέσω του randomizer.org στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.randomizer.org/about.html.

Από την κλήρωση θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής, ο οποίος θα λάβει το έπαθλο της παραγράφου 4. Μετά την ανάδειξη του ενός (1) νικητή, η κλήρωση θα συνεχίσει, προκειμένου να αναδειχθούν αντιστοίχως οι δύο (2) κατά σειρά επιλαχόντες.

 1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ

Τα στοιχεία του νικητή, θα ανακοινωθούν μέσω της ιστοσελίδας μας και στο αντίστοιχο post των social.

Ο Διοργανωτής θα ειδοποιήσει εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της Κλήρωσης, τον νικητή, με σχετικό προσωπικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα δηλώσει κατά τη συμμετοχή του. Κατά την ειδοποίηση του νικητή από τον Διοργανωτή θα ανακοινωθεί και ο τρόπος και ο χρόνος παραλαβής του δώρου.

Κατά την παραπάνω επικοινωνία θα ζητούνται από τον νικητή τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας), προκειμένου να γίνει η επικοινωνία για την παράδοση του δώρου.

Μετά την παρέλευση 30 ημερών από την ημέρα ειδοποίησης του νικητή, σε περίπτωση μη επικοινωνίας αυτού και μη δήλωσης αποδοχής του δώρου ή μη διεκδίκησης του για οποιοδήποτε λόγο ή άρνησης παραλαβής του δώρου, το δώρο απόλλυται για τον νικητή και αυτό θα χορηγείται στον αντίστοιχο κατά σειρά επιλαχόντα (ήτοι το έπαθλο του νικητή χορηγείται σε περίπτωση μη παραλαβής της στον 1ο επιλαχόντα, ενώ σε περίπτωση μη παραλαβής από τον 1ο επιλαχόντα το έπαθλο χορηγείται στον 2ο επιλαχόντα), κατόπιν σχετικής ενημέρωσης του που θα πραγματοποιείται εντός 5 ημερών από την συμπλήρωση των 30 ημερών που αφορούν τον αντίστοιχο νικητή. Σε περίπτωση άρνησης του αντίστοιχου επιλαχόντα ή μη παραλαβής ως ανωτέρω από τον 2η επιλαχόντα, το εν λόγω έπαθλο χάνεται οριστικά.

Το δώρο είναι προσωπικό, δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε άλλα πρόσωπα ούτε μπορεί να πωληθεί ή να εξαργυρωθεί, ενώ το δώρο δεν αντικαθίσταται με άλλα αντικείμενα. Εάν ο πρώτος επιλαχών δεν μπορεί να κάνει χρήση του δώρου, το δικαίωμα μεταβιβάζεται στον πρώτο επιλαχόντα και έπειτα στον δεύτερο.

 1. ΕΥΘΥΝΗ

Ο Διοργανωτής δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στη μεταφορά και παράδοση του δώρου ή για τυχόν ματαίωσή του για λόγους που οφείλονται σε ανωτέρα βία.

Ο Διοργανωτής ουδεμία ευθύνη φέρει στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η επικοινωνία με τον νικητή στην περίπτωση δήλωσης λανθασμένων στοιχείων ή στοιχείων που είναι ελλιπή, ή λόγω αδυναμίας εντοπισμού του, καθιστώντας έτσι αδύνατη την ενημέρωσή του ή λόγω επίδειξης εκ μέρους του αμέλειας, αδιαφορίας ή αδράνειας ως προς την κατοχύρωση και παραλαβή του δώρου του, εντός των προθεσμιών της παραγράφου 7.

Ο Διοργανωτής οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα διευθύνοντα στελέχη της δεν φέρουν ευθύνη, για οποιαδήποτε ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με τη πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού.

 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό πρόκειται να συλλεχθούν από τη Διοργανώτρια, να εισαχθούν σε βάσεις δεδομένων και να τύχουν επεξεργασίας για τις ανάγκες οργάνωσης, αξιολόγησης, δημοσιότητας και διεξαγωγής του Διαγωνισμού, πάντοτε στο πλαίσιο και τις προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και του Ν. 4624/2019. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό αποτελεί ελεύθερη και σαφή δήλωση και συναίνεση των συμμετεχόντων για την επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων τους και την τήρηση σχετικού αρχείου για τους προαναφερθέντες σκοπούς. Η αναζήτηση, αποδοχή και παραλαβή του δώρου από τον κάθε νικητή, συνιστούν σαφή συγκατάθεση αυτών για χρήση του ονόματός τους με σκοπό την δημοσιοποίηση του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του και για την επεξεργασία στοιχείων τους κατά τα ανωτέρω. Τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν δώσει την συγκατάθεσή γι’ αυτό,  δύνανται στο μέλλον να χρησιμοποιηθούν από τη Διοργανώτρια για προωθητικούς σκοπούς. Σε σχέση με τα παραπάνω αρχεία προσωπικών δεδομένων τους, οι συμμετέχοντες έχουν ανά πάσα στιγμή δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής ή προβολής αντιρρήσεων σχετικά με τα στοιχεία που τους αφορούν αρκεί να το δηλώσουν αποστέλλοντας σχετικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email customer service) orders@myviva.gr

 

 1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με τον Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

 1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων και την παραίτηση των διαγωνιζομένων από οποιοδήποτε δικαίωμα προσβολής τους για οποιονδήποτε λόγο.

 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ PAMPERS 10-23/10/2022

*Ισχύουν οι γενικότεροι όροι Διαγωνισμού/κληρώσεων που περιγράφονται πιο κάτω:

Επιπλέον επεξηγηματικές διευκρινίσεις για τον διαγωνισμό:

 • Κάθε παραγγελία που περιλαμβάνει προϊόν Pampers Premium care Pants σε οποιοδήποτε νούμερο ή συσκευασία και έχει καταχωρηθεί το χρονικό διάστημα 10 έως και 23 Οκτωβρίου 2022 μπαίνει σε κλήρωση με δώρο 1 Δωροεπιταγή Mothercare αξία 150€.
 • Η κλήρωση θα γίνει από εμάς και τα στοιχεία του Νικητή θα σταλούν στην εταιρεία P&G η οποία στη συνέχεια θα τα δώσει σε agency, για την αποστολή του Δώρου.
 • Η δωροεπιταγή μπορεί να εξαργυρωθεί σε φυσικά και online καταστήματα Mothercare.
 • Ο νικητής θα ανακοινωθεί εδώ αναγράφοντας τον αριθμό παραγγελίας.

  αρ. παραγγελίας νικητή: 528654

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ / ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ

Η εταιρία με την επωνυμία «Λώλης Αθα.Μιχάλης Μον. Ι.Κ.Ε» και το διακριτικό τίτλο «myviva.GR.» (εφεξής «διοργανώτρια εταιρία») με έδρα την Αθήνα Αττικής, Δώρου 3, διοργανώνει κατά καιρούς διαγωνισμούς/κληρώσεις, για τους οποίους οι διαγωνιζόμενοι θα λαμβάνουν γνώση του διαγωνισμού από τη σελίδα «www.myviva.gr», ή/και μέσω Newsletter, Facebook, Twitter, Instagram, Google Plus και θα μπορούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό/κλήρωση μέσω της ιστοσελίδας «www.myviva.gr» ή/και από το Facebook/Instagram, έχοντας ολοκληρώσει τα απαραίτητα βήματα συμμετοχής του εκάστοτε διαγωνισμού, τα οποία μπορεί να είναι:

 1. Συμπλήρωση των στοιχείων μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας στη σελίδα www.myviva.gr
 2. ή/και με δήλωση αρεσκείας (Like/Μου αρέσει), ή/και με κοινοποίηση (Share/Μοιράσου) στις αντίστοιχες σελίδες της διοργανώτριας εταιρίας στα ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, Instagram)
 3. ή/και με αγορές από το ηλεκτρονικό κατάστημα www.myviva.gr

Οι διαγωνισμοί θα φιλοξενούνται στον διαδικτυακό τόπο του myviva (www.myviva.gr) ή/και στη σελίδα της διοργανώτριας εταιρίας στο Facebook (https://www.facebook.com/myviva.gr/) και Instagram (https://www.instagram.com/myviva.gr/).

ΔΙΚΑΙΩΜΑ – ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα και είναι κάτοικοι χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. Η εταιρία βασίζεται στην ορθότητα, την αλήθεια και την νομιμότητα των στοιχείων στις δηλώσεις των συμμετεχόντων της καθώς και στο πλαίσιο του εκάστοτε διαγωνισμού και δεν υποχρεούται ούτε είναι σε θέση να ελέγξει τα παραπάνω. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων των συμμετεχόντων παρέχει δικαίωμα στη διοργανώτρια εταιρία να ακυρώσει τη συμμετοχή τους από τον εκάστοτε διαγωνισμό/κλήρωση. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να συμπεριφέρονται στα πλαίσια της καλής πίστης και των χρηστών ηθών καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του εκάστοτε διαγωνισμού/κλήρωσης, καθώς και να μην προσβάλουν την εικόνα της διοργανώτριας εταιρίας. Διαφορετικά η εταιρία κατά την ελεύθερη κρίση της δύναται να ακυρώνει συμμετοχές, με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μην συμμετέχουν στον εκάστοτε διαγωνισμό.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Από το διαγωνισμό εξαιρούνται τα στελέχη και οι υπάλληλοι/εργαζόμενοι της εταιρείας «Λώλης Αθα.Μιχάλης Μον. Ι.Κ.Ε», καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω φυσικών προσώπων εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τον δεύτερο (β) βαθμό.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ

Η διάρκεια, η ημερομηνία διεξαγωγής, ο τρόπος συμμετοχής, ο αριθμός των νικητών και τα δώρα κάθε διαγωνισμού θα ορίζονται με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα www.myviva.gr ή/και στη σελίδα στο Facebook (https://www.facebook.com/myviva.gr/) και Instagram (https://www.instagram.com/myviva.gr/της διοργανώτριας εταιρίας.

Κάθε συμμετέχοντας έχει δικαίωμα να συμμετάσχει μόνο μία φορά σε κάθε διαγωνισμό/κλήρωση και εφόσον έχει ολοκληρώσει ορθά τα απαραίτητα πεδία και βήματα συμμετοχής του εκάστοτε διαγωνισμού/κλήρωσης. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις στις οποίες ο διαγωνισμός απαιτεί αγορά από το ηλεκτρονικό κατάστημα «www.myviva.gr», κατά τους οποίους ο κάθε συμμετέχοντας θα έχει ίσες συμμετοχές με τις αγορές που θα έχει ολοκληρώσει.

Οι κληρώσεις θα πραγματοποιούνται στην έδρα της εταιρίας myviva, Δώρου 3, Αθήνα, με ηλεκτρονικό αυτόματο σύστημα που δεν επιδέχεται παρέμβασης, την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία λήξεως του εκάστοτε διαγωνισμού. Κάθε συμμετέχοντας έχει το δικαίωμα να παρευρίσκεται καθόλη τη διαδικάσία της κλήρωσης των νικητών. Τα αποτελέσματα της κλήρωσης δεν μπορούν να αμφισβητηθούν ή να προσβληθούν με οποιοδήποτε ένδικο μέσο. Τα ονόματα των νικητών θα ανακοινώνονται εντός των επόμενων τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξεως του εκάστοτε διαγωνισμού και θα αναρτώνται στη σελίδα της εταιρίας στο Facebook (https://www.facebook.com/myviva.gr/) ή/και στη σελίδα «www.myviva.gr» ή Instagram (https://www.instagram.com/myviva.gr/) . Εάν διαπιστωθεί ότι δεν συνέτρεχαν οι κατάλληλες προϋποθέσεις συμμετοχής του νικητή, αυτός χάνει το σχετικό δικαίωμα, οπότε και η άνω εταιρία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στο νικητή.

ΝΙΚΗΤΕΣ / ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΩΡΩΝ

Τα δώρα μπορούν να αποσταλούν ή να παραληφθούν από τους νικητές κατόπιν συνεννόησης με τη διοργανώτρια εταιρία.  Τα δώρα παραλαμβάνει ο ίδιος ο νικητής, μετά από ταυτοποίηση των στοιχείων του με επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας.

Τα εκάστοτε δώρα είναι συγκεκριμένα, προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή των με άλλο είδος ή σχέδιο, ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα, σε οποιαδήποτε τιμή.

Η ευθύνη της διοργανώτριας εταιρίας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των καθορισμένων, από τον εκάστοτε διαγωνισμό/κλήρωση, δώρων.

Ο εκάστοτε νικητής, σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της αξιοποίησης του δώρου, μπορεί να αποκλεισθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις (β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληρεί κάποιον από τους όρους του παρόντος (γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές. (δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή για την αξιοποίηση του δώρου αποβεί άκαρπη στο εύλογο διάστημα των δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των νικητών (ε) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν βρεθεί ή βρεθεί καθυστερημένα. Σε περίπτωση που η συμμετοχή ακυρωθεί μετά την απόδοση του δώρου η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα πέρα από οποιαδήποτε άλλη αξίωση να αιτηθεί και την απόδοση του δώρου που θα έχει αποδοθεί. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του εκάστοτε διαγωνισμού και της απόδοσης του/των δώρου/δώρων στον νικητή κάθε υποχρέωση της άνω εταιρείας παύει να υφίσταται και η εταιρία myviva δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε μελλοντική υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων στον εκάστοτε διαγωνισμό.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

1. Στα πλαίσια της εκάστοτε ενέργειας η Διοργανώτρια θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων, όπως αυτά αναφέρονται ανωτέρω (Όνομα, Επώνυμο, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο/E-mail), τα οποία θα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας για το σκοπό της διενέργειας του εκάστοτε διαγωνισμού/κλήρωσης. Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα, που αποστέλλουν οι Συμμετέχοντες θα αποθηκεύονται και θα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας με αυτοματοποιημένες ή/και μη αυτοματοποιημένες μεθόδους, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του εκάστοτε διαγωνισμού/κλήρωσης. Με τη συμμετοχή του στον εκάστοτε Διαγωνισμό/κλήρωση και με τη γραπτή συναίνεσή του (όπως αυτή συντελείται με την ένδειξη (Χ) στο αντίστοιχο πεδίο), ο Συμμετέχων συναινεί ανεπιφύλακτα στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του σε οποιοδήποτε στάδιο του εκάστοτε διαγωνισμού/κλήρωσης. Τα προσωπικά αυτά δεδομένα των συμμετεχόντων θα διατηρηθούν για όσο χρόνο είναι εύλογα απαραίτητο για τις ανάγκες για τις οποίες συλλέγονται και πάντως θα καταστραφούν μετά τη λήξη του εκάστοτε Διαγωνισμού/κλήρωσης, εκτός αν η τήρησή τους δικαιολογείται ή επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

2. Περαιτέρω, τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων θα διατηρηθούν και θα τύχουν επεξεργασίας από την Εταιρεία και τις συνεργαζόμενες με αυτήν επιχειρήσεις, - πέραν του ανωτέρω σκοπού – και για την διαφημιστική προβολή και προώθηση των προϊόντων της Εταιρείας με email για νέα ή προσφορές, με newsletter, με sms κλπ. Η Διοργανώτρια θα λάβει όλα τα απαραίτητα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε η ανωτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων στον εκάστοτε Διαγωνισμό/κλήρωση να λάβει χώρα με απόλυτη ασφάλεια από τις τρίτες συνεργαζόμενες εταιρίες.

3. Κάθε Συμμετέχων έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, αντίρρησης αναφορικά με την επεξεργασία των Προσωπικών του Δεδομένων, την υποβολή παντός τύπου ερωτημάτων που τα αφορούν, καθώς και τη δήλωση ανάκλησης ή άρσης επί των δοθεισών συναινέσεων. Τα ως άνω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν είτε μέσω αποστολής συστημένης επιστολής στην Διοργανώτρια, είτε μέσω τηλεφώνου στο 2110126500-501, είτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο orders@myviva.gr. Υπεύθυνος δε Επεξεργασίας για τις ανάγκες του νόμου ορίζεται η Διοργανώτρια Εταιρία.

Τέλος, κάθε Συμμετέχων, έχει το δικαίωμα υποβολής Καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στο τηλέφωνο 2106475628 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο contact@dpa.gr.

Η διοργανώτρια εταιρία διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της να τροποποιεί μονομερώς όλους τους όρους του παρόντος, να συντομεύει ή να παρατείνει τη διάρκεια του εκάστοτε διαγωνισμού/κλήρωσης, να διακόπτει, ματαιώνει ή ακυρώνει τον εκάστοτε διαγωνισμό/κλήρωση.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ CENTRUM, ΜΑΪΟΣ 2022

Η εταιρία με την επωνυμία «Λώλης Αθα.Μιχάλης Μον. Ι.Κ.Ε»και το διακριτικό τίτλο «myviva.GR.» (εφεξής «Διοργανωτής»), η οποία εδρεύει στην οδό Δώρου 3 Αθήνα, διοργανώνει για τους καταναλωτές της τον παρόντα πανελλαδικό διαγωνισμό, για την κλήρωση δώρου σε όσους συμμετέχουν σε αυτόν.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας. Έγκυρες συμμετοχές σε κάθε διαγωνισμό/κλήρωση θα θεωρούνται όσες έχουν ολοκληρώσει πλήρως, αληθώς και ορθά τα βήματα συμμετοχής που θα ορίζονται ως υποχρεωτικά με τη σχετική ανακοίνωση για τον διαγωνισμό στην ιστοσελίδα  της Διοργανώτριας Εταιρείας και πάντα σε χρόνο προγενέστερο του διαγωνισμού, για όλο το χρονικό διάστημα διάρκειας του.

 1. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ

Στον Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι απασχολούμενοι με σχέση εξηρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής στον Διοργανωτή, καθώς και οι εταιρείες που συμμετέχουν στον διαγωνισμό αυτών, οι σύζυγοι των ανωτέρω υπαλλήλων, καθώς και οι μέχρι και Β’ βαθμού συγγενείς αυτών.

 1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από 1 Μαϊου 2022 (εφεξής η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και 20/5/2022 (εφεξής η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, οι συμμετοχές είναι αυτοδικαίως άκυρες. Για την ανάδειξη των νικητών θα πραγματοποιείται κλήρωση μεταξύ των συμμετεχόντων, όπως ορίζεται στην παρ. 5.

 1. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΔΩΡΟ

Με την αγορά δύο (2) συμπληρωμάτων διατροφής CENTRUM από τον ιστότοπο myviva.gr στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται στην Παρ. 3, ο επισκέπτης μπαίνει αυτόματα σε κλήρωση για 2 smartwatch Xaomi MI BLACK, αξίας 90€ (βάσει Λ.Τ.).

Κάθε διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα για μια (1) συμμετοχή κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού και κατ’ επέκταση στην κλήρωση. Σε περίπτωση περισσότερων συμμετοχών του ίδιου Συμμετέχοντα, μόνο μία εξ αυτών θα λαμβάνεται υπόψη κατά τη διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας.

Αιτήσεις συμμετοχής υποβαλλόμενες από τα αποκλειόμενα κατά την παράγραφο 2 πρόσωπα δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν και θα αποκλείονται της κληρώσεως.

 1. ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΝΙΚΗΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ανάδειξη του νικητή και των επιλαχόντων του διαγωνισμού γίνεται ύστερα από ηλεκτρονική κλήρωση, σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Για την προετοιμασία της κλήρωσης, συγκεντρώνονται οι αιτήσεις συμμετοχής και ελέγχεται κατ’ αρχάς εάν υπάρχουν περιστατικά που δικαιολογούν τον αποκλεισμό κάποιου διαγωνιζόμενου κατά τους Όρους. Εν συνεχεία, οι αιτήσεις συμμετοχής που κρίθηκαν κατ’ αρχήν σύμφωνες με τους Όρους καταχωρούνται με τον μοναδικό αριθμό που φέρουν στη βάση δεδομένων του Διοργανωτή.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Διοργανωτή με τη χρήση του προγράμματος http://www.randomizer.org/ και του σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου συμμετεχόντων (εφεξής το «αρχείο συμμετεχόντων»).

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την 27/5/2022

Στην κλήρωση κάθε μήνα συμμετέχουν όσοι έχουν καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων του Διαγωνισμού από την Έναρξη του Διαγωνισμού και μέχρι την λήξη του διαγωνισμού, όπως ορίζεται στην παρ. 3. Πληροφορίες για την εγκυρότητα/αξιοπιστία της ηλεκτρονικής κλήρωσης είναι διαθέσιμες μέσω του randomizer.org στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.randomizer.org/about.html.

Από την κλήρωση θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής, ο οποίος θα λάβει το έπαθλο της παραγράφου 4. Μετά την ανάδειξη του ενός (1) νικητή, η κλήρωση θα συνεχίσει, προκειμένου να αναδειχθούν αντιστοίχως οι δύο (2) κατά σειρά επιλαχόντες.

 1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ

Τα στοιχεία του νικητή, θα ανακοινωθούν μέσω social media και banner στην ιστοσελίδα μας

Ο Διοργανωτής θα ειδοποιήσει εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της Κλήρωσης, τον νικητή, με σχετικό προσωπικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα δηλώσει κατά τη συμμετοχή του. Κατά την ειδοποίηση του νικητή από τον Διοργανωτή θα ανακοινωθεί και ο τρόπος και ο χρόνος παραλαβής του δώρου.

Κατά την παραπάνω επικοινωνία θα ζητούνται από τον νικητή τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας), προκειμένου να γίνει η επικοινωνία για την παράδοση του δώρου.

Μετά την παρέλευση 30 ημερών από την ημέρα ειδοποίησης του νικητή, σε περίπτωση μη επικοινωνίας αυτού και μη δήλωσης αποδοχής του δώρου ή μη διεκδίκησης του για οποιοδήποτε λόγο ή άρνησης παραλαβής του δώρου, το δώρο απόλλυται για τον νικητή και αυτό θα χορηγείται στον αντίστοιχο κατά σειρά επιλαχόντα (ήτοι το έπαθλο του νικητή χορηγείται σε περίπτωση μη παραλαβής της στον 1ο επιλαχόντα, ενώ σε περίπτωση μη παραλαβής από τον 1ο επιλαχόντα το έπαθλο χορηγείται στον 2ο επιλαχόντα), κατόπιν σχετικής ενημέρωσης του που θα πραγματοποιείται εντός 5 ημερών από την συμπλήρωση των 30 ημερών που αφορούν τον αντίστοιχο νικητή. Σε περίπτωση άρνησης του αντίστοιχου επιλαχόντα ή μη παραλαβής ως ανωτέρω από τον 2η επιλαχόντα, το εν λόγω έπαθλο χάνεται οριστικά.

Το δώρο είναι προσωπικό, δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε άλλα πρόσωπα ούτε μπορεί να πωληθεί ή να εξαργυρωθεί, ενώ το δώρο δεν αντικαθίσταται με άλλα αντικείμενα. Εάν ο πρώτος επιλαχών δεν μπορεί να κάνει χρήση του δώρου, το δικαίωμα μεταβιβάζεται στον πρώτο επιλαχόντα και έπειτα στον δεύτερο.

 1. ΕΥΘΥΝΗ

Ο Διοργανωτής δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στη μεταφορά και παράδοση του δώρου ή για τυχόν ματαίωσή του για λόγους που οφείλονται σε ανωτέρα βία.

Ο Διοργανωτής ουδεμία ευθύνη φέρει στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η επικοινωνία με τον νικητή στην περίπτωση δήλωσης λανθασμένων στοιχείων ή στοιχείων που είναι ελλιπή, ή λόγω αδυναμίας εντοπισμού του, καθιστώντας έτσι αδύνατη την ενημέρωσή του ή λόγω επίδειξης εκ μέρους του αμέλειας, αδιαφορίας ή αδράνειας ως προς την κατοχύρωση και παραλαβή του δώρου του, εντός των προθεσμιών της παραγράφου 7.

Ο Διοργανωτής οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα διευθύνοντα στελέχη της δεν φέρουν ευθύνη, για οποιαδήποτε ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με τη πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού.

 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό πρόκειται να συλλεχθούν από τη Διοργανώτρια, να εισαχθούν σε βάσεις δεδομένων και να τύχουν επεξεργασίας για τις ανάγκες οργάνωσης, αξιολόγησης, δημοσιότητας και διεξαγωγής του Διαγωνισμού, πάντοτε στο πλαίσιο και τις προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και του Ν. 4624/2019. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό αποτελεί ελεύθερη και σαφή δήλωση και συναίνεση των συμμετεχόντων για την επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων τους και την τήρηση σχετικού αρχείου για τους προαναφερθέντες σκοπούς. Η αναζήτηση, αποδοχή και παραλαβή του δώρου από τον κάθε νικητή, συνιστούν σαφή συγκατάθεση αυτών για χρήση του ονόματός τους με σκοπό την δημοσιοποίηση του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του και για την επεξεργασία στοιχείων τους κατά τα ανωτέρω. Τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν δώσει την συγκατάθεσή γι’ αυτό,  δύνανται στο μέλλον να χρησιμοποιηθούν από τη Διοργανώτρια για προωθητικούς σκοπούς. Σε σχέση με τα παραπάνω αρχεία προσωπικών δεδομένων τους, οι συμμετέχοντες έχουν ανά πάσα στιγμή δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής ή προβολής αντιρρήσεων σχετικά με τα στοιχεία που τους αφορούν αρκεί να το δηλώσουν αποστέλλοντας σχετικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) .........................................

 

 1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με τον Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

 1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων και την παραίτηση των διαγωνιζομένων από οποιοδήποτε δικαίωμα προσβολής τους για οποιονδήποτε λόγο.

Οι νικητές μας είναι : αριθμός απόδειξης Α90970 (20/5/2022) & 7797 (16/5/2022)